پمپ کفش لجن کش

نمایش 1–8 از 10 نتیجه

پمپ کف کش 2 اینچ 68 متری راد پمپ

8,260,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 43 متر
 3. مجهز به 4 پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید

پمپ کف کش 2 اینچ 48 متری راد پمپ

7,300,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 43 متر
 3. مجهز به 4 پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید

پمپ کف کش 2 اینچ 38 متری راد پمپ

6,860,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 34 متر
 3. مجهز به 3پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید

پمپ کف کش 2 اینچ 28 متری راد پمپ

6,000,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 28 متر
 3. مجهز به 2 پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید

کف کش 90 متری راد پمپ سایز 1/4-1

8,260,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 86 متر
 3. مجهز به 8 پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید

کف کش 65 متری راد پمپ سایز 1/4-1

7,080,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 61 متر
 3. مجهز به 6 پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید

کف کش 55 متری راد پمپ سایز 1/4-1

128,440,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 51 متر
 3. مجهز به 5 پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید

کف کش 45 متری راد پمپ

6,220,000 
 1. دو جداره و پروانه تمام استیل
 2. قابل استفاده برای انواع های چاه های تا 41 متر
 3. مجهز به 4 پروانه مکش آب
 4. قیمت مناسب و خدمات پس از فروش گسترده
 5. برای انتخاب این پمپ هر 50 متر افقی  را معادل 5 متر ارتفاع بگیرید