آبگرمکن صنعتی

آبگرمکن صنعتی گازی گالوانیزه 25000 لیتری

355,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 2500 لیتر درساعت
 2. مناسب برای 22 دستگاه حمام کارگری در یک شیفت
 3. کوره فولادی مانیسمان 100% آتشخوار
 4. سه سال گارانتی بدنه
 5. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 6. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 7. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین
   

آبگرمکن صنعتی گازی گالوانیزه 2000 لیتری

315,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 2000 لیتر درساعت
 2. مناسب برای 18 حمام کارگری در یک شیفت
 3. کوره فولادی مانیسمان 100% آتشخوار
 4. سه سال گارانتی بدنه
 5. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 6. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 7. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین
   

آبگرمکن صنعتی گازی گالوانیزه 1500 لیتری

265,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 1500 لیتر درساعت
 2. مناسب برای 15 حمام کارگری در یک شیفت
 3. کوره فولادی مانیسمان 100% آتشخوار
 4. سه سال گارانتی بدنه
 5. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 6. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 7. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین
   

آبگرمکن صنعتی گازی گالوانیزه 1200 لیتری

235,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 1200 لیتر درساعت
 2. مناسب برای 10  حمام کارگری در یک شیفت
 3. کوره فولادی مانیسمان 100% آتشخوار
 4. سه سال گارانتی بدنه
 5. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 6. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 7. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین
   

آبگرمکن صنعتی کاوراشی 1000 لیتری آتشخوار

205,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 1000 لیتر درساعت
 2. مناسب برای 8 حمام کارگری در یک شیفت
 3. کوره فولادی مانیسمان 100% آتشخوار
 4. سه سال گارانتی بدنه
 5. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 6. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 7. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین
   

آبگرمکن صنعتی کاوراشی 800 لیتری آتشخوار

185,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 800 لیتر درساعت
 2. کوره فولادی مانیسمان 100% آتشخوار
 3. سه سال گارانتی بدنه
 4. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 5. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 6. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین
   

آبگرمکن صنعتی 600 لیتری ایران مخزن پیروز

159,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 600 لیتر درساعت
 2. سه سال گارانتی بدنه
 3. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 4. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 5. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین
   

آبگرمکن صنعتی 500 لیتری ایران مخزن پیروز

138,000,000 
 1. تولید آبگرم فوری تا 500 لیتر درساعت
 2. سه سال گارانتی بدنه
 3. قابل استفاده با مشعل های گازی و گازوئیلی
 4. برای آبگرم کارواش ها و گاو داری ها و صنایع مشابه
 5. هزینه تعیمرات و نگهداری پایین